Partneriaeth Yr Wyddfa  |  The Snowdon Partnership

YR WYDDFA

Gweithio Mewn Partneriaeth

Yr Wyddfa yw'r mynydd mwyaf poblogaidd yn y wlad ac mae effaith hyn ar y pobol sy'n byw ac yn gweithio yn yr ardal yn arwyddocaol. Mae Partneriaeth Yr Wyddfa wedi cydweithio i greu cynllun ar gyfer gofalu am y mynydd i'r dyfodol.

 

YMGYNGHORIAD AR Y CYNLLUN DRAFFT

Ymgynghoriad ar-lein ar Gynllun Partneriaeth Yr Wyddfa yn awr ar agor ac yn cau ar Ddydd Gwener y 7fed o Orffennaf

Sut i ymateb

Dilynwch y dolenau isod i weld y ddogfen a rhoi eich ymateb erbyn Dydd Gwener y  7fed o Orffennaf

Lawrlwytho Cynllun Draft Partneriaeth Yr Wyddfa

Rhowch eich ymateb

SNOWDON

A Partnership Approach

Snowdon is the most popular mountain in the UK, and the effect this has on people who work and live in the area is significant. The Snowdon Partnership have been working together to create a plan for the future of the mountain.

 

CONSULTATION ON THE DRAFT PLAN

The online consultation on the Snowdon Partnership Plan is now open and will be closing on Friday the 7th of July

How to respond

Follow the links below to view the document and give your feedback by Friday the 7th of July

Download the Draft Snowdon Partnership Plan

Give your response

BETH DDYWEDOCH CHI YN YR YMGYNGHORIAD CYCHWYNOL YN HYDREF 2015

Cafodd sesiynnau galw heibio eu gynnal yn Llanberis, Waunfawr a Beddgelert.

I weld y paneli oedd yn cael eu arddangos yn y sesiynnau galw heibio cliciwch yma.

I weld yr aroddiad llawn o'r sesiynnau galw heibio cliciwch yma.

Daeth dros 100 o bobol wedyn i Gynhadledd Yr Wyddfa yn Llanberis:

Nod y Gynhadledd oedd dod â cymunedau lleol a rhanddeiliaid at ei gilydd i drafod sut i fanteisio ar gyfleoedd a rheoli heriau a materion yn briodol. Roedd tua hanner o’r cyfranogwyr ddaeth i’r gynhadledd eisoes wedi bod i’r sesiynau galw heibio ym mis Hydref, ac roedd y gweddill oedd yn bresennol yn cymryd rhan am y tro cyntaf. Y bwriad oedd galluogi pobl i fyfyrio ar y Bartneriaeth, a'r syniadau gan bobl leol, tirfeddianwyr / deiliaid, grwpiau defnyddwyr a phobl eraill sydd â diddordeb yn yr hyn y dylai'r Bartneriaeth ei ystyried fel rhan o'i chylch gwaith.

I weld adroddiad o'r gynhadledd sy'n rhoi trosolwg o'r digwyddiad, ynghyd â throsolwg o'r sylwadau a chyfraniadau’r CLICIWCH YMA

Isod mae cofrestr lawn o’r nodiadau a wnaed yn ystod y gynhadledd: Nodiadau o Gynhadledd Yr Wyddfa

WHAT YOU SAID DURING THE INITIAL CONSULTATION IN AUTUMN 2015

Drop-in sessions were held at Llanberis, Waunfawr and Beddgelert.

To view the panels that were displayed at the drop-in sessions click here.

To view the full report on the results of the drop-in sessions click here.

Over 100 people then came to the Snowdon Seminar in Llanberis:

The Seminar brought together the local community and stakeholders to discuss how to capitalise on opportunities and manage challenges and issues appropriately. Around half of the 100 participants present at the seminar had already attended drop-in sessions in October, with the remainder taking part for the first time. The seminar allowed people to reflect on the Partnership and to explore ideas about the Partnership’s aims and remit which were raised at the drop-in sessions by local people, landowners/occupiers, user groups and other interested people.

To view the report from the seminar, which provides an overview of the event and observations and contributions of participants CLICK HERE

A full record of the notes made at the seminar is available here: Notes from the Snowdon Seminar

 

ADRODDIADAU GRWPIAU FFOCWS 2016 | FOCUS GROUP REPORTS 2016

Ym mis Tachwedd 2016 cynhaliwyd pum grŵp ffocws gydag ystod eang o randdeiliaid i archwilio yn fanwl y ffordd ymlaen ar yr holl faterion a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad. Isod mae adroddiadau llawn o bob un o'r grwpiau ffocws.

In November 2016 five focus groups where held with a wide range of stakeholders to explore in detail the way forward on all the issues raised during the consultation. Below are the full reports from each of the focus groups.

Focus Group 1 Report: Economi Wledig a Cymunedau Lleol - Rural Economy and Communities

Focus Group 2 Report: Seilwaith a Gwasanaethau Ymwelwyr - Infrastructure and Services

Focus Group 3 Report: Gwybodaeth a Twristiaeth - Information and Tourism

Focus Group 4 Report: Gweithgareddau Awyr Agored - Outdoor Activities

Focus Group 5 Report: Gwarchodfa Natur Genedlaethol - National Nature Reserve

 
 

NEWYDDION DIWEDDARAF  |  LATEST NEWS

Darllewnch ein diweddariadau isod.

Read our latest news updates below.

Rhif #6 - Number #6

Rhif #5 - Number #5

Rhif #4 - Number #4

Rhif #3 - Number #3

Rhif #2 - Number #2

Rhif #1 - Number #1

Subscribe to our newsletter and stakeholder list

* indicates required

CYSYLLTWCH A NI  |  GET IN TOUCH

Am unrhyw gwestiynnau neu ymholiadau cysylltwch a Helen Pye (Rheolwr Partneriaethau'r Parc, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri): helen.pye@eryri-npa.gov.uk
If you have any questions please contact Helen Pye (National Park Partnerships Manager, Snowdonia National Park Authority): helen.pye@eryri-npa.gov.uk

PWY YDAN NI?  |  WHO ARE WE?

Mae Partneriaeth Wyddfa yn grŵp a sefydlwyd i greu ac yna i weithredu cynllun rheoli newydd ar gyfer Yr Wyddfa. Mae'r grŵp yn cynnwys swyddogion sy'n cynrychioli'r sefydliadau a tirfeddianwyr sy'n gyfrifol am reolaeth dydd i ddydd ar y mynydd - sy'n amrywio o waith cadwraeth a rheoli llwybrau i dwristiaeth, ffermio ac achub mynydd - gweler y logos isod am bwy sy'n rhan o'r grŵp.
The Snowdon Partnership is a group set up to create and then implement a new management plan for Snowdon. The groups comprises officers who represent the organisations and  landowners that are responsible for on-the-ground management of the mountain - ranging from conservation work and path management to tourism, farming and mountain rescue - see the logos below for who's involved.

 

© 2017 Partneriaeth Yr Wyddfa | Snowdon Partnership