Yma fe allwch ddal fyny gyda phob cylchlythyr Partneriaeth Yr Wyddfa a chofrestru ar ein rhestr gyswllt. 

 

Y newyddion diweddaraf o'r Wyddfa

Digwyddiad Lansio Cynllun Yr Wyddfa Mawrth 19 2018

Wedi tair blynedd o drafodaethau ac ymgynghoriadau, cyhoeddwyd Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa mewn digwyddiad ar Fawrth 19 2018.

Daw dros 500,000 o bobl i ymweld â’r mynydd bob blwyddyn sy’n ei dro’n golygu mai hwn yw trydydd atyniad mwyaf poblogaidd Cymru. Amcangyfrifir y daw’r defnyddwyr  hyn â £69 miliwn o fudd economaidd i’r ardal, ond yn eu sgil, fe ddaw pwysau a bygythiadau arwyddocaol i isadeiledd, cymunedau, tirwedd a chynefinoedd y fro. Bwriad Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa yw mynd i’r afael â’r heriau a’r bygythiadau hyn, gan annog parch at y mynydd, sicrhau gwell dealltwriaeth o’i rinweddau ynghyd â sicrhau gwell dyfodol i’r Wyddfa a’r ardaloedd sy’n ei amgylchynu. Drwy ddod â phawb sy’n  ymwneud yn  ddyddiol â rheoli’r mynydd at ei gilydd, drwy gydweithio a thrwy ymgynghori eang, sicrhawyd sêl bendith gan bawb ar sut dylid rheoli mynydd mwyaf poblogaidd  Cymru a Phrydain. 

DSC_2245.jpg

Wrth droed dau o lwybrau prysuraf Yr Wyddfa, cafodd ffrwyth llafur y Bartneriaeth, sef Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa ei lansio gan Hannah Blythyn AC, Gweinidog yr Amgylchedd Llywodraeth Cymru.

Ar ran y Bartneriaeth, dywedodd Helen Pye,

“Mae’r Wyddfa yn fynydd sydd â lle arbennig yng nghalon y genedl ac mae gan bobl farn gref ac angerddol ar sut y dylid gofalu amdano. Drwy weithio’n agos gyda’n gilydd, rydym wedi cydbwyso anghenion ein cymunedau, hamdden, ffermio a chadwraeth, gan warchod a gwella’r mynydd ar gyfer y genhedlaeth nesaf ar yr un pryd. Ein gobaith ni nawr yw sicrhau y gall Cymru gyfan ei deall, ei pharchu a’i mwynhau yn gyfrifol, gan ddiogelu ei dyfodol ar yr un pryd.”

Wrth lansio’r cynllun, dywedodd Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd

“Mae Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa wedi dod â phrofiad ac arbenigedd ynghyd, a bydd yn gymorth i sicrhau ein bod yn diogelu mwynhad o’r Wyddfa ar gyfer y cenedlaethau i ddod. Rwy’n llongyfarch yr holl bartneriaid fu ynglŷn â’r cynllun  ac edrychaf ymlaen at weithio gyda’r Bartneriaeth i gyflawni’r weledigaeth ar gyfer yr Wyddfa erbyn 2030.
DSC_2229.jpg

Newydddion diweddaraf

Rhif #7 

Dyddiad wedi ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghori ar Gynllun Drafft Yr Wyddfa

Cynllun peilot Rhodd Eryri - diweddariad ar gynnydd.

Cronfa grant newydd wedi ei lawnsio gan y Parc Cenedlaethol.

Darllen mwy 

Rhif #6 

Cyfarfodydd grwpiau ffocws - cynhaliwyd hyn ar feysydd a themau penodol er mwyn ffurfio syniadau a chyfarwyddyd ar gyfer y Cynllun. 

Diweddariadau ar gyflwr tywydd y gaeaf - rhain yn cael eu cynhyrchu yn rheolaidd gan dim wardeinio y Parc Cenedlaethol ar Yr Wyddfa.

Darllen mwy 


cylchlythyrau'r gorffennol

2016

Rhif #1  – Ein cylchlythyr cyntaf.

Rhif #2  – Casglu data a Swyddog Partneriaethau newydd. 

Rhif #3  – Rhodd Eryri a Goriad Gwyrdd.

Rhif #4  – Arolwg Yr Wyddfa ac amserlen at gyfer cyflwyno Cynllun Yr Wyddfa. 

Rhif #5  – Codi sbwriel, casglu data a cynllun Ceidwad Ifanc.