Dyma rai enghreifftiau o'r ffyrdd rydym yn helpu i ofalu am Yr Wyddfa.

Wardeiniaid Gwirfoddol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi gweithredu cynllun Warden Gwirfoddol ar yr Wyddfa ers blynyddoedd a mae’n tyfu bob blwyddyn. Mae aelodau’r tîm yn cynnig gwyneb gyhoeddus cyfeillgar i ymwelwyr a denyddwyr Yr Wyddfa. Mae’r wardeiniaid gwirfoddol yn gweithio ar lwybrau, copa’r Wyddfa yn ogystal â’r meysydd parcio cyfagos.

20170402_113040235_iOS.jpg

Mae’r cynllun yn cynnig cyfle i unigolion:

  • Fod yn ran o dîm a chyfarfod â phobl newydd
  • Gwella eu profiad mynydda
  • Ennill amrywiaeth o hyfforddiant gan gynnwys cymorth cyntaf a hyfforddiant ar hanes lleol a daeareg yr Wyddfa
  • Gwella sgiliau cyflogaeth
  • Cyfle i roi rhywbeth yn ôl i’r ardal
  • Datblygu sgiliau iaith Gymraeg

Yn ystod Mawrth 2018 hysbysebwyd cyfleoedd i ychwanegu gwirfoddolwyr newydd i’r tîm, a mae adborth gan un cyfranogwr yn cynnwys y canlynol:

Roeddwn eisiau diolch i chi a’ch tim am y gwaith rydych chi’n ei wneud gyda cynllun Wardeiniaid Gwirfoddol Yr Wyddfa. Roeddwn yn ran yn ddiweddar o’r diwrnod hyfforddi / anwythiad a rwyf wedi cael argraff dda iawn.
Mae’r staff wedi bod yn help mawr, yn ein hannog ac yn glôd i’r Parc Cenedlaethol. Mae’r trefnu a’r cyfathrebu wedi bod yn wych a mae’r gallu i wneud pobl deimlo’n gyfforddus mewn cyfarfodydd a chyfathrebu be yw gwaith a blaenoriaethau y Parc Cenedlaethol wedi bod o’r safon uchaf. Rwyf wedi dysgu cymaint yn barod a rwyf hyd yn oed yn fwy angerddol i helpu. Rwyf wrth fy modd fy mod yn cael y cyfle yma i roi rhywbeth yn ôl a rwy’n ddiolchgar i chi gyd.
Rwy’n credu, yn aml nad ydym yn dweud diolch ac yn tynnu sylw at waith da. Rwy’n teimlo y bod angen dathlu a chydnabod newyddion a gwaith da. Rwy’n deall fod yna bwysau ac anawsterau yn eich swyddi ond diolch i chi am yr hyn a wnewch. Mae’n cael effaith enfawr ar gymaint o feysydd yn ein bywydau, boed hynny yn ecoleg, hanes, yr iaith Gymraeg, llesiant corfforol a meddyliol a chymaint mwy. Oni bai amdano chi yna ni fyddwn i, fy mhlant a nifer o bobl eraill yn gallu gwneud y pethau yr ydym yn eu caru cymaint.”

tumblr_mjco89cUVY1rkz363o1_1280.jpg

rhodd eryri - cynllun peilot

Mae Eryri yn rhoi lawer i ni... mae angen i ni roi ychydig yn ôl. Mae Rhodd Eryri yn ffordd hawdd i ni gyd roi ychydig o arian i helpu arbed Eryri.

Darganfyddwch fwy

 

tumblr_mlsetsKySj1rkz363o4_1280.jpg

cynllun ceidwaid ifanc

Yn ystod hydref 2016, fe wnaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a'r Bartneriaeth Awyr Agored ymuno er mwyn creu cynllun peilot newydd cyffrous. Roeddem yn chwilio am ddeg o fechgyn a merched ifanc (14-16), brwdfrydig a hunan-gymhellol er mwyn cymryd rhan yn ein cynllun peilot ceidwaid ifanc. Fel rhan o'r tim, cafodd y bobl ifanc yma gyfle i ddysgu ystod eang o sgiliau a fydd yn gymorth iddynt fod yn geidwaid y dyfodol! 

Roedd lle ar y cynllun yn gyfyngiedig i ddeg o bobl ifanc, a roedd yna lawer o gystadleuaeth ar eu cyfer. Roedd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn sefyll allan oherwydd eu brwdfrydedd a'u dymuniad i fod yn ran o'r cynllun a'u cariad at yr awyr agored. 

O ddringo creigiau i sgiliau cadwraeth yn amgylchedd syfrdanol Gogledd Eryri, roedd y sgiliau a ddatblygwyd gan y deg unigolyn yn wych. Roedd ein wardeiniaid arbenigol ac hyforddwyr awyr agored ar gael drwy'r adeg er mwyn eu harwain drwy'r rhaglen.
"Cefais gymaint o hwyl a fe wnes i bethau nad oeddwn erioed wedi'u gwneud o'r blaen. Cefais y cyfle i ddysgu cymaint o sgiliau newydd.”

Partneriaeth Yr Wyddfa - Codi Sbwriel

Litterpick1.png

Pob blwyddyn mae Cymdeithas Eryri yn gweithio ochr yn ochr a'i phartneriaid i gynnal tri diwrnod casglu sbwriel ar Yr Wyddfa. Mae'r tri diwrnod yma'n cael eu trefnu er mwyn targedu sbwriel sydd ar y mynydd a'r bwyntiau allweddol o'r flwyddyn.

·         Caiff y cyntaf ei gynnal ar ddiwedd y gwanwyn gan ganolbwyntio ar sbwriel sydd wedi casglu dros y gaeaf a phenwythnosau gwyl y banc cynnar.

·         Mae'r ail yn cymryd lle yn ystod canol yr haf er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o'n gwaith ac i gadw ar ben y cynnydd yn y sbwriel yn ystod cyfnod prysuraf y flwyddyn.

·         Mae'r trydydd, a'r olaf, diwrnod yn y flwyddyn yn ran o'r 'Real 3 Peaks Challenge Litter Pick'. Fe'i cynhelir ym mis Hydref, a mae'r digwyddiad yn gweld nifer o grwpiau yn mynd i'r afael a holl lwybrau troed Yr Wyddfa gan lanhau y mynydd cyn y gaeaf gyrraedd.

Litter picks 2.png

Fel rhan o'n casgliadau sbwriel, rydym yn casglu data gwerthfawr i'n helpu i gymharu cynnydd ein gwaith, yn ogystal a'n harwain ar ddiwrnodau gwirfoddol y dyfodol. Mae'r data hwn yn cael ei gynhyrchu ar ffurf map gwres. Mae'r map gwres isod yn dangos lleoliad, a dwysedd, y sbwriel ac mae'n gywir hyd at 15 troedfedd. Gellir deall y data yma'n hawdd ac mae'n nodi'n glir y mannau sydd angen ein sylw.

Litterpicks hotspots.png

Prifysgol Bangor - Arolwg Sbwriel Yr Wyddfa

BU Snowdon Litter Survey.png

Mae’r sbwriel a adewir ar Yr Wyddfa, gan y 500,000 o ymwelwyr bob blwyddyn, yn broblem gynyddol a’r flwyddyn yma fe wnaeth Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor gynnal prosiect ymchwil ar lwybr Llanberis gyda’r bwriad o edrych os gellir annog ymwelwyr i godi sbwriel.

Fe wnaeth yr ymchwilwyr osod can diod ysgafn ar lwybr Llanberis ac aros i weld os oedd ymwelwyr yn ei godi ai peidio. Fe wnaethant hefyd gynllunio a gosod pedwar arwydd yn cyfleu normau cymdeithasol (h.y. syniadau ynglŷn â be mae pobl yn ei wneud ac i fod i wneud mewn sefyllfa arbennig) a’u rhoi ynghlwm wrth giat ychydig nes i ddechrau’r llwybr, oddi wrth y can. Roedd yr arwyddion yn cael eu newid pob 100 ymwelwr a roeddent hefyd yn arsylwi ymddygiad ymwelwyr pan nad oedd arwydd i fyny. Gwyliwyd cyfanswm o 3000 o ymwelwyr.

Yn ail, gofynwyd i 200 o ymwelwyr be oedd eu barn am godi sbwriel, ac os oeddent yn bwriadu gwneud hynny.

Dim ond 1 allan o bob 1500 o ymwelwyr ar lwybr Llanberis y gellid disgwyl i godi can glân gweladwy a gall yr ymchwilwyr fod yn 95% sicr na fyddai mwy na 1 mewn 500 ymwelwr yn gwneud hyn.

Gan fo cyn lleied o ymwelwyr wedi codi’r can, nid oedd yr ymchwilwyr yn gallu arsylwi ar unrhyw effaith a wnaed gan yr arwyddion, a ni wnaeth y negeseuon norm cymdeithasol annog mwy o bobl i godi sbwriel.

Mae’r astudiaeth yn dod i’r casgliad y byddai hyd yn oed 1% o gynnydd yn y nifer o ymwelwyr sy’n codi sbwriel, yn golygu 5000 yn llai o eitemau sbwriel y flwyddyn. Er bod yr ymddygiad yn brin mae’n ymddangos bod lle i’w annog. Mae’r astudiaeth yn nodi nad yw’n argymell gosod rhagor o finiau ar yr Wyddfa ond fod pobl angen mwy o wybodaeth am leoliadau biniau a chael cyngor ynglŷn â chario sbwriel.

Am fwy o fanylion, gellir dilyn linc i'r ddogfen grynodeb yma

Llanberis Taclus

Mae ‘Llanberis Taclus’ yn grŵp cymunedol a sefydlwyd ym mis Gorffennaf 2017 er mwyn casglu sbwriel o fewn ac o gwmpas y pentref a’i gadw’n le taclus a glân.

Mae’r grwp yn cyfarfod bob bore Sul am 10yb tu allan i siop Menter Fachwen ar y Stryd Fawr ac yn darparu offer i unrhyw wirfoddolwr sydd ar gael ar gyfer casglu sbwriel.

Ers i’r grŵp gael ei sefydlu maent wedi casglu dros 200 o fagiau sbwriel, wedi tynnu sylw at achosion o dipio anghyfreithlon, wedi datrys materion gyda grwpiau penodol ac wedi trefnu i gael arwyddion newydd ar gyfer hysbysu pobl o bwysigrwydd cadw cŵn ar dennyn, i’w darparu yn y flwyddyn newydd.

Mae croeso i bawb, hên ac ifanc ac am fwy o fanylion ac am wybodaeth ynglyn a sut i gymryd rhan yn y weithgaredd yma, dilynwch y linc yma i wefan HWB Eryri

Sbwriel Llanberis Taclus.jpg